NGV-Geonieuws 148 artikel 929

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


27 Mei 2008, jaargang 10 nr. 5 artikel 929

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 148! Op de huidige pagina is alleen artikel 929 te lezen.

<< Vorig artikel: 928 | Volgend artikel: 930 >>

929 Zonneactiviteit wijst op komende afkoeling
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Astronomie ! Klik hier voor alle artikelen over (Paleo)Klimaat !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Langzamerhand beginnen ook de media te beseffen dat het International Panel on Climate Change (IPPC) met zijn alarmerende berichten over een wereldwijde temperatuurstijging niet de wijsheid in pacht heeft, en dat - ondanks claims van het IPCC - er geen sprake van is dat de overgrote meerderheid van wetenschappers de opvattingen van het IPCC steunt. Dat er geen sprake is van opwarming in de laatste tien jaar, wordt door het IPCC genegeerd. Een presentatie door David Archibald op de klimaatconferentie in maart werd helaas ook door de media genegeerd. Omdat er ook vanuit de lezers van Geonieuws regelmatig vragen komen waarom ik zo vaak kritische geluiden laat horen over de voorspellingen van het IPCC, geef ik daarom de presentatie van Archibald hier kort weer.


De temperatuur op het noordelijk halfrond nam
in de afgelopen 30 jaar nauwelijks toe, op
het zuidelijk halfrond helemaal niet


De oppervlakte van het zeeijs is alleen het
afgelopen jaar toegenomen; al zo'n 10 jaar
is de omvang echter - met fluctuaties - gelijk


Archibald heeft uitvoerig de temperatuurfluctuaties over kortere en langere perioden vergeleken met de zonneactiviteit. Hij vindt daarbij een sterke correlatie, maar hij vindt eveneens dat veel 'algemeen aanvaarde waarheden’ helemaal geen waarheden zijn. Zo blijkt er in de afgelopen decennia, in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, nauwelijks een temperatuurstijging te zijn opgetreden op het noordelijk halfrond, en op het zuidelijk halfrond is dat al helemaal niet het geval. Iets dergelijks geldt voor de oppervlakte van het zeeijs in de Noordelijke IJszee en rond Antarctica. Hoewel daarover alarmerende berichten de ronde doen, is de oppervlakte van dat ijs al jarenlang constant. In 2007 begon de omvang af te nemen, maar vanaf 2007 is de omvang weer tot het 'normale' niveau toegenomen, zoals uit satellietbeelden duidelijk is vast te stellen.


Het is nu duidelijk kouder dan in de Middeleeuwen


Ook ten opzichte van het hele Holoceen is het
nu niet bijzonder warm


In de afgelopen 350 jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde - met grote fluctuaties - bijna een graad toegenomen. De fluctuaties zijn echter dermate groot dat het huidige niveau - dat inderdaad hoger is dan het gemiddelde van de afgelopen eeuwen - niet uitzonderlijk is. Daarbij moet bedacht worden dat het zo'n 1000 jaar geleden (in de Middeleeuwen) zo’n 2 °C warmer was dan nu; en toen was er nog geen sprake van een industriële revolutie of een hoge bevolkingsdichtheid. Ook als we verder teruggaan in de tijd, tot het einde van de laatste ijstijd, dan zien we dat het huidige temperatuurniveau bepaald niet hoog is: het ligt zelfs duidelijk onder het gemiddelde van de laatste 9000 jaar.


De zonneactiviteit vertoont aanzienlijke fluctuaties


Relatie tussen de gemiddelde jaarlijkse temperatuur
in De Bilt en lengte van de zonnecyclus


Een en ander hangt volgens Archibald onbetwistbaar samen met de zonneactiviteit. De zon vertoont cycli in activiteit van gemiddeld zo'n 11 jaar, maar de activiteit is niet in alle cycli gelijk. Cycli 4 en 5 vertoonden bijvoorbeeld duidelijke minima en gingen gepaard met lage temperaturen. Momenteel loopt cyclus 24 ten einde, en ook nu zien we bij de laatste cycli een afname in zonneactiviteit. Bovendien bestaat er een verband tussen de lengte van de cycli en de gemiddelde jaartemperatuur. Deze relatie is bijvoorbeeld heel duidelijk voor De Bilt, maar het KNMI lijkt daar weinig of geen rekening mee te houden bij de voorspellingen van de klimaatontwikkeling.


Temperatuur in het verleden en verwachte temperatuur
in de toekomst.


De meningen over de invloed van CO2 op de
temperatuur lopen sterk uiteen; het IPCC hanteert
waarden die ver uitstijgen boven alle andere hypotheses


De vraag is natuurlijk wat het door Archibald nog eens ten overvloede gedocumenteerde verband tussen zonneactiviteit en temperatuur betekent voor de toekomst. Op basis van analyse van vroegere tendensen in zowel de lengte als de sterkte van opeenvolgende zonnecycli komt hij tot de conclusie dat we nu een hoogtepunt moeten zijn gepasseerd (dat klopt met de feiten: in de afgelopen 10 jaar is nauwelijks of geen sprake meer van temperatuurstijging, waarschijnlijk zelfs van een - nog minimale - temperatuurdaling) en dat de temperatuur tot omstreeks 2030 verder zal dalen (met in totaal ongeveer 1 °C) om daarna weer licht toe te nemen.
Hoe is dat alles te rijmen met de nog steeds wereldwijd toenemende uitstoot van het broeikasgas CO2? Ook daar prikt Archibald een luchtballon door. Het mag dan waar zijn dat CO2 een broeikasgas is, maar dat effect is zeer beperkt: zoveel geringer dan het verband tussen temperatuur en zonneactiviteit dat het laatstgenoemde verband overheerst. Daarbij moet worden aangetekend dat tal van onderzoekers modellen hebben opgesteld om de gevoeligheid van het klimaat voor door de mensen uitgestoten CO2 te bepalen. Hoewel ze hun modellen uitkomsten geven waarbij de grootste gevoeligheid zo'n tweemaal groter is dan de geringste gevoeligheid, zitten al die onderzoekers in feite op één lijn. Alleen het IPCC komt tot heel andere conclusies. Zelfs hun laagste uitkomst is tweemaal zo hoog als de hoogste uitkomst van de andere onderzoekers, en hun hoogste raming is zelfs zesmaal zo groot. Toch pretendeert het IPCC als enige de waarheid te kennen. Zoals de soldaat in een compagnie die meent dat alleen hij goed loopt, en dat al zijn medesoldaten uit de pas lopen.

Referenties:
  • Archibald, D., 2008. Solar cycle 24: implications for the United States. Presentation at the International Conference on Climate Change (2008-03).


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl